اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

منوی اصلی


اداره بهزيستي شهرستان تبريز


بهزيستي شهرستان تـبريز در ديمـاه 84 با ابلاغ چـارت تشكـيلاتي جديد سازمان بهزيستي استـان بصـورت رسـمي فعالـيت خود را در زمينه خدمات رساني به جمـعيت هدف بهزيستي در شهرسـتان تبريز آغاز نمـود .اين اداره با بهره مندي از 25 واحد اجرايي شهري وروستايي دولتـي ونيز 245 مـركز غير دولتي داراي مجوز فعاليت از سازمان در زمينه تمامي ماموريتهاي سازماني محوله به بهـزيستـي فعال بوده جمع كثيري  را تحت پوشش خدمات مختلف در حوزه هاي كاري امور اجتماعي ،توانبخشي معلولين وپيشگيري از معلوليت هاوآسيبهاي اجتماعي دارد .تعدادي از واحدهاي اجرايي دولتي وغير دولتي شهرستان تبريز بعنوان تنها مركز موجود در سطح استان ودر يك مورد بعنوان تنها واحد در منطقه شمال غرب كشور به ساير شهرها واستانها ارائه خدمت مي نمايد .كه ازآن جمله  مي توان به مركز اجتماع درمان مدار اعتياد (
TC ) شهريار ،مركز گذري كاهش آسيبهاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر ( D. I .C )،مركز خدمات مشاورهاي ژنتيك علامه اميني ،آزمايشگاه سيتو ژنتيك ،مركز اورژانش خدمات اجتماعي وپيشگيري از طلاق ،خانه باز پروري دختران وزنان آسيب ديده اجتماعي ،خانه سلامت (دختران پناه جو )،خانه كودكان خياباني ،و مركز جامع توانبخشي شهيد مدني شير خوار گاه وخانه نوباوگان احسان ومركز مداخله در كاهش طلاق مستقر در دادگاه خانواده اشاره كرد كه به عنوان مراكز كاملا" تخصصي به كل استان خدمات رساني مي كنند . 

 

شماره تلفن هاي تماس :

 رديف
حوزه 
تلفن 
       رديف
 
 حوزه
تلفن 
 1  رياست  4760401          8  كارگزيني  4799950
 2  معاونت  4760401          9  دبيرخانه  4795801
 3  امور اجتماعي  4796277          10  حسابداري  4794142
 4  امور توانبخشي  4782767          11  اشتغال  4782757
 5  امور پيشگيري  4797098          12  روابط عمومي  4799936
 6  مشاركتهاي مردمي   4782757          13  تربيت بدني وفوق برنامه  4799936
 7  تلفنخانه  4796171          14  مجتمع حركت درماني مهر  4765455DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0